Eksperci AFO

Prezentujemy zespół ekspertów zaangażowanych w badania w ramach Analizy Funkcjonalnej Osiedli Wrocławia

Agnieszka Bocheńska-Niemiec

Architekt krajobrazu, grafik. Doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Laureatka licznych konkursów projektowych oraz autorka artykułów popularnonaukowych i naukowych. Zainteresowana psychologią środowiskową, czynnikami prozdrowotnymi oraz szeroko pojętą przestrzenią miejską. Pasjonatka kreatywnego działania i dziecięcej fantazji oraz prostych a zarazem funkcjonalnych rozwiązań projektowych.

W badaniach naukowych stawia na interdyscyplinarność i współpracę.

Przemysław Chimczak

Architekt i urbanista. Współzałożyciel think-tanku BLOKBLOG (www.blokblog.pl). Doświadczenie zdobywał w pracowniach COBE, Maćków Pracownia Projektowa, AP Szczepaniak i Stowarzyszeniu Odblokuj oraz ambasador magazynu Architektura Murator. Stały współpracownik Fundacji Dom pokoju we Wrocławiu i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział Mazowsze, gdzie odpowiada za tworzenie programów konsultacji społecznych w podwarszawskich gminach.

Zwycięzca konkursu Seminarium na Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie 2015 oraz Stypendium Praktyka 2016 przyznawanym przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza; laureat konkursów architektonicznych Opengap (Barcelona 2014), Betonowego Dyplomu Roku (Wrocław 2014) i warsztatów SARP Nowa Towarowa (Warszawa 2015); finalista konkursu ReGEN Boston: New Housing Typologies (Boston 2013) oraz IPMA Project Master (Warszawa 2016).

Autor publikacji “Projekt Deadline, czyli jak zarzadzać sobą w czasie (Warszawa 2016), współautor „Masterplanu 60+ dla Kleczkowa i Ołbina” (Wrocław 2015), “Obszaru Wyspa Słodowa” (Wrocław 2015) oraz licznych publikacji w prasie branżowej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Politecnico di Milano oraz zarządzania projektami SGH.

Michał Ciesielski

Urbanista z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu miejscowym, strategicznym i operacyjnym. Główny projektant planów miejscowych o różnorodnej tematyce, współautor kilku edycji Studium Wrocławia oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocławia. Autor koncepcji projektowych przekształceń przestrzeni publicznych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Koordynator i współautor interdyscyplinarnych i uspołecznionych projektów z pogranicza urbanistyki i innych branż. Prowadzi zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor artykułów w wydawnictwach branżowych, referatów,  szkoleniowiec. Doradza gminom i instytucjom centralnym w zakresie konsultacji społecznych dokumentów  planistycznych. Założyciel Sekcji Małych Miast przy Zarządzie Głównym Towarzystwa urbanistów Polskich. Delegat na Zjazd Krajowy TUP, członek Zarządu TUP we Wrocławiu (2012-2015r) oraz Prezydium Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów ZOIU (2010-2015). Inicjator i koordynator „Spotkań z urbanistami”, cyklicznego wydarzenia popularyzującego wiedzę o urbanistyce w kilkunastu miastach Polski.

Łukasz Damurski

Urbanista zajmujący się komunikacją społeczną w procesie podejmowania decyzji przestrzennych. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na procesach partycypacji, e-demokracji i e-partycypacji w planowaniu przestrzennym, rozwoju lokalnych centrów usługowych i społecznych oraz na wizerunku miejsca. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej (Katedra Planowania Przestrzennego), koordynator programu „Szkoła w mieście” na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Kierownik projektu badawczego „Komunikacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Próba przedefiniowania roli urbanisty w procesie podejmowania decyzji przestrzennych”, realizowanego na Politechnice Wrocławskiej w latach 2012-2015 ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr projektu 2011/03/D/HS4/00806), którego celem była ocena stopnia zaawansowania przemian demokratycznych w dziedzinie planowania przestrzennego, wskazanie głównych problemów pojawiających się w tym procesie i określenie roli urbanistów w demokratyzacji gospodarki przestrzennej na szczeblu lokalnym.

Michał Dębek

Urbanista i psycholog. Pracownik wydziału architektury Politechniki Wrocławskiej i adiunkt w instytucie psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specyficzne wykształcenie (psychologów środowiskowych jest na całym świecie ledwie kilkaset) i dociekliwość pcha go do analiz przestrzeni, które przynoszą często niespotykane efekty. Bada mechanizmy mentalne zachodzące z użytkowaniem przestrzeni publicznych, „galerii” handlowych i obszarów mieszkaniowych. Badał też rolę koloru w odbiorze blokowisk

Anna Geppert

Profesor Université de Paris IV-Sorbonne (w Institute Géographie et Aménagement, gdzie jest dyrektorem ds. studiów magisterskich w dziedzinie urbanistyki) jest uznanym autorytetem w dziedzinie planowania strategicznego we Francji oraz teorii i praktyki w dziedzinie zarządzania miastami oraz w dziedzinie komparatywnych europejskich studiów urbanistycznych. Jej obszar badawczy wyznaczają ponadto: planowanie międzynarodowe i transgraniczne w wymiarze europejskim, polityka przestrzenna UE oraz narzędzia planowania strategicznego. Jest obecnie członkiem francuskiego odpowiednika komisji ds. tytułów i stopni naukowych oraz członkiem Europejakiego Komitetu Zarządzającego APERAU (Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme). Jest także członkiem rad naukowych kilku poważnych pism naukowych o tematyce urbanistycznej i planistycznej. Oprócz działalności naukowej, ma także bogate doświadczenie praktyczne wynikające ze współpracy z francuskimi miastami dla których pracuje przygotowując strategiczne plany rozwoju. Współpracuje także ściśle z regionem Ile-de-France w kwestii rozwoju przestrzennego.

Doris Gstach

Profesor urbanistyki na Technische Univerisät Erfurt jest z wykształcenia architektem krajobrazu, po studiach w Wiedniu i Manchesterze. Spędziła wiele lat w praktyce planistycznej pracując w pracowni urbanistycznej w Wiedniu. Ma wielkie doświadczenie w badaniach nad zrównoważonym rozwojem osiedli mieszkaniowych, w tym osiedli wielkoblokowych, które zdobyła w projektach unijnych prowadzonych w Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung e.V. (IRS) w Erkner (Niemcy). Jej zainteresowania naukowe obejmują w największej mierze społeczne aspekty rozwoju przestrzennego oraz metody partycypacyjne, w szczególności w odniesieniu do kształtowania przestrzeni otwartych. Doris Gstach pracowała na także na uniwersytecie w Kassel oraz Clemson University w Stanach Zjednoczonych. W 2014 roku prowadziła wspólnie z partnerami polskimi (UAM w Poznaniu) projekt badawczy „The Role of Civil Society for Urban Qualities in the Sense of the „European City”. Similarities, Differences and Needs for Action in the Development of Public Spaces – a Comparison between Germany and Poland”.

Agata Janus

Absolwentka Filologii Polskiej, zapalona rowerzystka i wspinaczka, od lat zaangażowana w projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne; w Fundacji Dom Pokoju odpowiedzialna jest za Pogotowie Mediacyjne i współpracę w ramach Dzielnicy Pokoju.

Katarzyna Kajdanek

dr hab., socjolog Zakład Socjologii Miasta i Wsi, Uniwersytet Wrocławski Doktor habilitowany nauk społecznych w subdyscyplinie socjologia miasta, doktor nauk humanistycznych w  zakresie socjologii, Członek zespołu badawczego w projekcie pt. Diagnoza społeczna Wrocławia (opracowania szczegółowe nt. aktywności społecznej wrocławian w 2014), 2013-2017 Wykonawca grantu NCN program OPUS 2013/09/B/HS6/00418 pt. Tożsamość miasta i jego mieszkańców a przestrzeń publiczna. Studium trzech miast., 2010-2012 Kierownik grantu KBN na badania własne nr N N116 348939 pt. Poza miastem? Proces suburbanizacji a powiązania funkcjonalne miast małych i średnich oraz ich stref podmiejskich w perspektywie socjologicznej – przykład województwa dolnośląskiego., 2010 Kierownik zespołu eksperckiego projekcie pt. Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, 2009-2010 Członek zespołu badawczego w projekcie pt. Wrocławska diagnoza problemów

Społecznych, 2009 Członek zespołu badawczego w projekcie pt. Analiza potencjału modernizacyjnego Aglomeracji Wrocławskiej.

Nikos Karadimitriou

Jest wykładowcą w Bartlett School of Planning, University College London. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Wolos był zaangażowany między innymi w opracowanie mierników jakości życia w ramach Urban Audit Pilot Project DG Regio a także w inne projekty z zakresu praktyki planistycznej jak integracja stanowisk archeologicznych Aten czy praca w komitecie organizacyjnym Igrzysk Olimpijskich Ateny 2004. Po obronie doktoratu w Londynie kontynuuje badania naukowe koncentrując się na tematyce rewitalizacji w aspekcie segregacji społecznej i rozwoju partycypacji a także rozwoju mieszkalnictwa. Był zaangażowany w prowadzony na Politechnice Wrocławskiej wielki warsztat partycypacyjny „Gardens of Art” dotyczący rewitalizacji ulicy Szewskiej.

Julita Makaro

Obecnie w Fundacji koordynator badań, dr socjolog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudniona w Zakładzie Socjologii Pogranicza. Ostatnio „Gubin – miasto graniczne. Studium socjologiczne”. Zainteresowania naukowe: pogranicza, mniejszości narodowe i etniczne, komunikacja społeczna i międzykulturowa, metodologia nauk społecznych. Autorka raportu z badań: O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia

Derek Martin

Pełnił funkcję sekretarza generalnego International Federation for Housing and Planning (IFHP) od 2008 do 2013 roku. Z wykształcenia geograf (Univerist of Exeter) i planista (Univeristy of Amsterdam) jest specjalistą w planowaniu transgranicznym i międzynarodowym a także w europejskim wymiarze planowania przestrzennego. Większość swojej drogi zawodowej poświęcił praktyce zarządzanie przestrzenią w Ministerstwie Mieszkalnictwa, Planowania i Środowiska w Hadze, gdzie szefował departamentom Międzynarodowych Polityk Przestrzennych i Zrównoważonego Rozwoju Przestrzennego. Dwukrotnie pracował także w Komisji Europejskiej w Brukseli, najpierw w DG Environment a następnie w DG Regio, gdzie zajmował się głównie rozwijaniem Europejskiej Strategii Rozwoju Przestrzennego na wczesnych etapach jej powstawania. Ma wielkie doświadczenie we wdrażaniu polityk przestrzennych i zarządzaniu jednostkami terytorialnymi z uwzględnieniem wielu krajów europejskich, w tym w szczególności Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemiec.

Łukasz Medeksza

(ur. 1973) Kulturoznawca. Sekretarz powołanego przez Prezydenta Wrocławia zespołu opracowującego nową strategię miasta (od 2016). W 2016 r. koordynator projektu Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056 realizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, w tym redaktor prowadzący pięciotomowej publikacji Strategie dla Miasta Przyszłości. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich (od 2015), wcześniej sekretarz (2009-2012), a następnie wiceprezes (2012-2015) wrocławskiego oddziału tej organizacji. Od 2016 r. członek-założyciel Stowarzyszenia INTBAU-Polska, polskiego oddziału międzynarodowej sieci INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism), działającej pod patronatem Karola, ks. Walii. Członek Rady ZIT WrOF (od 2015). W latach 2010-2016 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, gdzie m.in. brał udział w pracach nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020 i nad Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020.

Specjalizuje się w tworzeniu i konsultowaniu polityk, programów i strategii miejskich oraz wypracowywaniu innowacyjnych modeli współpracy międzysektorowej i rozwiązań dla problemów społecznych – poprzez: kompleksowe działania partycypacyjne, analityczne, rzecznicze i wdrożeniowe, podejście przekrojowe, planowanie oparte na wskaźnikach i włączeniu interesariuszy.

Izabela Mironowicz

Urbanistka, autorka ponad 100 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych z dziedziny urbanistyki. Oprócz działalności naukowej prowadzonej od ponad 20 lat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, może wykazać się bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie sporządzania dokumentów planistycznych i strategicznych wszystkich szczebli – planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej, planów strategicznych, strategii rewitalizacji, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Ekspert wielu instytucji publicznych i prywatnych. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe; wykładała między innymi na uczelniach w Madrycie, Londynie, Paryżu Stuttgarcie, Berlinie, Brukseli. W ostatnich 5 latach była zaangażowana w prowadzenie finansowanych ze środków unijnych dwóch programów studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej: „Rewitalizacja urbanistyczna i architektoniczna” oraz „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast”. Ma bogate doświadczenie w wielostronnej współpracy i dużych programach mających na celu zaangażowanie społeczeństwa w procesy podejmowania decyzji, w szczególności w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Aktywnie działająca na rzecz poprawy jakości przestrzeni miejskiej we Wrocławiu. Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich we Wrocławiu (2012-2015). Sekretarz Generalny Association of European Schools of Planning (2011-2015) i przedstawiciel AESOP w Brussels European Liaison Office.

Karolina Mróz

Prezeska Zarządu Fundacji Dom Pokoju, przewodnicząca Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, koordynatorka projektów, animatorka, trenerka i doradczyni.

Specjalizuje się w tworzeniu i konsultowaniu polityk, programów i strategii miejskich oraz wypracowywaniu innowacyjnych modeli współpracy międzysektorowej i rozwiązań dla problemów społecznych – poprzez: kompleksowe działania partycypacyjne, analityczne, rzecznicze i wdrożeniowe, podejście przekrojowe, planowanie oparte na wskaźnikach i włączeniu interesariuszy.

Michael Neuman

Jest profesorem w dziedzinie zrównoważonej urbanistyki na University of New South Wales, Sydney, Australia (Faculty of the Built Environment). Swoje doświadczenie naukowe przeniósł ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przez wiele lat pracował na Texas A&M University. Jego działalność naukowa i profesjonalna, prowadzona od 1996 roku obejmuje planowanie strategiczne, zarządzanie terytorialne, planowanie zrównoważonego rozwoju miast, a także planowanie w zakresie ochrony środowiska. Jest szczególnie skoncentrowany na badaniu roli instytucji w zarządzaniu przestrzenią zrównoważonej urbanistyce oraz zarządzaniu zorientowanego na zrównoważony rozwój.

Jacek Pluta

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje zainteresowania naukowe lokuje w obszarze polityki społecznej, studiów miejskich oraz przedsiębiorczości. Współautor projektów badawczych, opracowań i książek naukowych m. in. My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta (2006), Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia (2010), Stare i nowe problemy społeczne  wielkiego miasta (2010). Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych (2014). Współautor dwóch edycji projektu badawczego: Wrocławska Diagnoza Społeczna (2010, 2014).

Agnieszka Tomaszewicz

Historyczka urbanistyki i rozwoju miast. Autorka publikacji dotyczących historii urbanistyki Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego kontekstu rozwoju przestrzennego miasta w XIX i XX wieku. Pracownik naukowy w zespole historii urbanistyki i konserwacji zespołów osadniczych Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Współautorka (z R. Eysymonttem, J. Urbanik i J. Ilkoszem) Leksykonu Architektury Wrocławia. Autorka studium historycznego rozwoju przestrzennego Wrocławia oraz wrocławskich osiedli sporządzonego na potrzeby opracowywanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia.

Iván Tosics

Jest dyrektorem Metropolitan Research Institute w Budapeszcie, z wykształcenia matematykiem i socjologiem, naukowcem i praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w socjologii miasta (doktorat), rozwoju i planowaniu strategicznym, politykach mieszkaniowych. Od 2011 roku jest szefem jednego z czterech Thematic Poles programu URBACT. Prowadzi zajęcia dla doktorantów na Wydziel Studiów Politycznych Uniwersytetu w Pécsu. Jest zaangażowany w działalność badawczą poprzez European Network of Housing Research (ENHR), gdzie jest wiceprzewodniczącym oraz European Urban Research Association (EURA), w której zarządzie zasiada. Jest członkiem rad naukowych i redakcyjnych czasopism naukowych związanych z problemami mieszkalnictwa. Występował jako ekspert Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawach miejskich, polityki spójności i polityki mieszkaniowej. Ostatnio zaangażowany był w przygotowanie opracowania zaprezentowanego przez DG Regio „Cities of Tomorrow”, w ramach którego odpowiedzialny był za część ‘Governance challenges and models for the cities of tomorrow’. Iván przewodniczył zespołowi przygotowującemu strategię rozwoju Budapesztu a także zaangażowany był w opracowanie strategii rewitalizacji tego miasta.

Michał Wiącek

Projektant urbanista, który planowaniem przestrzennym zajmuje się jako praktyk nieprzerwanie od kilkunastu lat zdobywając doświadczenie w pracowniach projektowych sektora prywatnego i administracji publicznej. Posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz uzyskał tytuł Rzeczoznawcy TUP. W zakresie działalności zawodowej współorganizator różnego rodzaju warsztatów i spotkań z mieszkańcami. Bierze również czynny udział w działaniach Sekcji Małych Miast przy Zarządzie Głównym TUP. Posiada doświadczenie jako trener w ramach szkoleń specjalistycznych komputerowego wspomagania projektowania, a w dziedzinie systemów informacji przestrzennej rozpowszechnia dyrektywę Inspire i rozwiązania open source, szukając możliwości ich zastosowań w urbanistyce i w branżach pokrewnych.
W dziedzinie planowania przestrzennego w szczególności zajmuje się problematyką i rozwojem zamieszkiwania. Oprócz doświadczenia przy wielu opracowaniach planistycznych obszarów miejskich i wiejskich w skali lokalnej jest również współautorem „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, które było realizowane dla Wrocławia i 26 gmin sąsiednich. Na co dzień zagadnienia branży nieruchomości i rynku inwestycji stara się wdrażać w urbanistyce, co pozwala lepiej zrozumieć potencjalne potrzeby inwestycyjne, a w szczególności oczekiwania mieszkańców wobec przestrzeni i miejsca zamieszkania.

Dorota Whitten

Socjolożka, mediatorka, trenerka zarządzania konfliktem. Swoje działania zawodowe prowadzi na styku tych trzech dziedzin, które uzupełniając się tworzą podwaliny pod budowanie dialogu wielopoziomowego w społecznościach lokalnych. Orędowniczka mediacji w budowaniu procesu partycypacji współzarządzania przestrzenią społeczną na poziomie miasta, osiedla, podwórka itp. Współtwórczyni licznych projektów, m. in. we współpracy z Radą Seniorów Osiedla Nadodrze, Kleczków i Ołbin oraz wielu innych działań społecznych.

Współtwórczyni programu zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych dla szkół polskich budowanego na wzór idei De Vreedzame School z Utrechtu.

Współautorka Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”. Również diagnozy potrzeb i możliwości szkół w zakresie pracy z uczniami, badania wielokulturowego, a obecnie również Analizy Funkcjonalnej Wrocławskich Osiedli oraz adaptacji podręczników i metod do Zarządzania Konfliktem i Mediacji Rówieśniczych dla szkół.

Maja Zabokrzycka

Od 2011 roku szefowa Infopunktu Nadodrze-Łokietka 5, wiceprezes Fundacji Dom Pokoju; absolwentka dziennikarstwa i public relations; koordynatorka i współtwórczyni licznych projektów, m. in. konferencji Nadodrze Masakrytycznie, redaktor naczelna portalu kulturalnego G-punkt.pl; współpomysłodawczyni nagrody dla animatorów kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska. Koordynatora badań sektora kreatywnego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, realizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Odpowiada za współpracę Fundacji z partnerami biznesowymi, zwłaszcza przy projektach polegających na partycypacyjnym planowaniu przestrzeni publicznej.